TARİHÇEMİZSIA NE DEMEK? HİZMET ANLAYIŞIMIZNEDEN SİA ?SİA AİLESİKÜLTÜRÜMÜZÖDÜLLERİMİZREKLAMLARIMIZVİDEOLARSOSYAL SORUMLULUKÜYELİKLERİMİZKALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞIMIZGİZLİLİK POLİTİKAMIZ
GİZLİLİK POLİTİKAMIZ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YAKLAŞIMIMIZ
 
01 AMAÇ
 
Sia Araştırma Danışmanlık ve Eğitim şirketi (“Sia”) olarak;  gerek çalışanlarımız gerekse araştırma çalışmalarımız sırasında temas ettiğimiz ya da web sitemizi ziyaret eden veya bizimle elektronik olarak iletişim kuran herkesin kişisel verilerini korumaya karşı yapılan uygulamaları açıklamaktır.
 
Sia burada paylaştığı Gizlilik Politikası hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerin korunması ve güvenliği ile ilgili bütün sorumluluğu üstlendiğini kabul etmektedir.
Sia; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca tüm kanun ve yönetmeliklere uyacak ve bu gereklilikleri yerine getirmek için gerektiği zaman ilave prosedürler, standartlar, politika ve iç yönergeleri uygulamaya koyacaktır.
Sia, çalışanlarının, sahada anket yapılan tüketicilerin, tüm SİA yüklenicilerinin, tedarikçilerinin, temsilcilerinin, geçici işçilerinin(freelans ve stajyerler) ve SİA adına hareket eden diğer tüm tarafların (beraberce “Üçüncü Kişiler”) SİA’nin kendi elektronik sistemlerini veya kendi veri yönetimi araçlarını kullanıyor olmaları fark etmeksizin bildirimde belirtilen ilkelere bağlı kalmasını beklemektedir.
SİA, SİA operasyonlarını desteklemek için birlikte çalıştıkları tüm Üçüncü Kişilerin bu bildirime ve her türlü geçerli ek spesifik standartlar ve prosedürlere uymasını sağlamakla yükümlüdür

Sia; Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması ya da diğer biçimlerde işlenmesi bakımından aşağıda yer alan ilkelere olarak uygun davranacağını taahhüt eder:

02 İLKELER  
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde;


 
 
03  KAPSAMI

Bu Gizlilik Politikası Sia’da çalışan personeli, Sia’ya araştırma verenler tarafından sağlanan verileri, Sia’nın gerçekleştirdiği araştırmalar sırasında elde ettiği verileri, Sia ile çalışan 3. Parti firmaların verilerini ve web sitesi ziyareti sırasında ve elektronik iletişim ile elde edilebilecek verileri ya da diğer kaynaklardan sağlanan verileri kapsamaktadır.
 
 
04 KİŞİSEL VERİLER
 
Kişisel Verilerin Elde Edilmesi 

Sia Gizlilik Politikası'nda “kişisel veri” kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi veya bilgi parçalarını ifade eder. Bunlar adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, T.C. Kimlik numaranızı vb. bilgileri içerir. Bunun yanı sıra, araç ve plaka ya da şasi bilgileri, banka bilgileri, aile durum bilgileri, yaşam tarzına dair tercihler, alışveriş alışkanlıkları, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi de ifade etmektedir. Bu veriler;
 
 
 
Yaptığımız işin gereği olarak, Sia’nın müşterileri, rızasını aldığı müşterilerin ya da tüketicilerinin kişisel verilerini bizimle paylaşabilmektedir ve bu veriler tarafımızca amacına uygun olarak işlenmektedir
  
Yukarıda sözü geçen bilgilere ilaveten ;
 
 
B- Aday görüşmelerinden elde edilen ve/veya  çalışanlara ait veriler
Şirket, aşağıdaki hizmetleri ve/veya faaliyetleri de içeren ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, başvuruyu işleme koyma, işe alma, personel alımı ve yeni işe alım işlemleri için Aday Kişisel Bilgilerini kullanabilir:
 
Buna göre aşağıda sıralanmış olan veriler gerek başvuruda gerek işe başladıktan sonra istenmekte ve IK da saklı tutulmaktadır.
 
 
Aday Kişisel Bilgilerini Nasıl Paylaşırız?
 
SİA, Aday Kişisel Bilgilerini yalnızca meşru bir iş ilgisine sahip olanlarla paylaşacaktır.
. Şirket, Aday Kişisel Bilgilerini ele alırken, Harici Tarafların Şirket tarafından uygulanan eşdeğer düzeydeki korumayı sağlamasını şart koşar. Veri işleyenlerin bu verileri yalnızca bizim talimatlarımıza uygun şekilde işlemelerini ve verileri güvene almalarını sözleşmesel olarak gerekli tutmaktayız. Bu veri işlemcileri, SİA tarafından yetkilendirilenler ve/veya yasal gerekliliklere uymak dışında bilgileri kullanamaz veya ifşa edemez.
Kişisel bilgilerin,kişisel verilerin nasıl işleneceğini SİA'ın kontrol etmeyeceği, SİA'nin işe alım veya işe alıştırma çabaları ile bağlantılı servis sağlayıcılarla doğrudan paylaşılmasını  isteneceği belirli durumlar vardır. Bu gibi durumlarda söz konusu tedarikçilerin gizlilik iç yönergelerini ve uygulamalarını okuyup anladığınızdan emin olunması gerekir.
SİA'ın hak ve politikalarını uygulamak veya korumak, şüpheli veya fiili suistimal veya yasa dışı faaliyetlerin araştırılmasına yardımcı olmak üzere ve/veya başka bir şirkete bir SİA şirketinin satışının bir parçası olarak kanuni veya yasal sürecin zorunlu kıdığı ölçüde Aday Kişisel Bilgilerini ifşa edebiliriz.
Gizlilik Haklarınız Nelerdir?
 
SİA, Aday Kişisel Bilgilerini öncelikle adayın rızasına bağlı olarak işler. Aday Kişisel Bilgilerinin işlenmesinde, işe alım sürecinde herhangi bir zamanda, Sia’ya IK@sia-insight.com adresinden e-posta göndererek, onayını geri alabilir. Onay geri alındıktan sonra Sia  artık adayı iş için değerlendiremeye almayacaktır.
Aday her zaman Sia ile iletişime geçerek kendisi hakkında işlenebilecek veya kullanabilecek Aday Kişisel Bilgilerine ulaşma talebinde bulunabilir. IK@sia-insight.com adresinden Sia2ya ulaşarak hatalı, güncel olmayan veya artık gerekli olmayan bilgilerin düzeltilmesini, silinmesini veya kısıtlanmasını isteyebilir.
 
 
 
Kişisel Bilgilerini Ne Kadar Süre Saklıyoruz?
 
Sia Aday Kişisel Bilgilerini üç (3) yıllık bir süre için saklar. Adaylar, verilerinin üç (3) yıllık süre içinde herhangi bir zamanda silinmesini isteyebilir. Geçerli yasalar tarafından saklama süresi gerektirmedikçe ve/veya yasal talepleri kullanma veya savunma hakkımızla sınırlı olmamak kaydıyla SİA’ın meşru ticari çıkarlarını yerine getirmek gerekmedikçe üç (3) yıllık sürenin sona ermesinden önce silme talebi genelde kabul edilecektir.
Personelin işten ayrılması halinde kişisel özlük dosyaları 10 yıl süre ile saklanmaktadır. 
Sizin Tarafınızdan Paylaşılan Veriler
Araştırmalarımız sırasında sizin tarafınızdan paylaşılan kişisel veriler de ayrıca işlenmektedir. Bu veriler, sağlama amacınız doğrultusunda ve bu amaçla sınırlı kalmak kaydıyla kullanılmaktadır.
 

Diğer Kaynaklardan Elde Edilen Veriler
Eğer paylaşılmasına izin verdiyseniz, diğer kaynaklardan kişisel verilerinizi elde edebiliriz. Buna, kamuya ait veri tabanları ve veri toplayıcıları gibi ticari olarak mevcut kaynaklar ve üçüncü kişilerden gelen bilgiler dahil olabilir.
 
Otomatik Araçlar Tarafından Toplanan Veriler 
Web sitemizi geliştirmek, sitemizi kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çeşitli teknolojiler kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler web sitemizi ziyaret ettiğinizde veya web sitemizle etkileşim kurduğunuzda otomatik veya pasif olarak veri elde etme araçlarıdır.  Bu teknolojiye örnek olarak çerezler veya web analizleri gösterilebilir.
 
Kişisel Verilerin Başkalarına İletilmesi
Kişisel verileriniz rızanız olmaksızın veya mevzuatta öngörülmesi hali dışında üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
Bu uygulamanın tek istisnası bilgi toplama çalışmalarının gerçekleştirilmesi için tedarikçilerimiz ile bazı kişisel verilerin paylaşılması zorunluluğudur. Kişisel verilerin paylaşıldığı tüm tedarikçiler ile Gizlilik Sözleşmesi mevcuttur ve çalışmaların sona ermesinden sonra tedarikçilerden kişisel verilerinizin imha edildiğine ve amacı dışında kullanılmayacağına dair yazılı onay alınmaktadır.

Verilerin Saklanma Süresi
Sia, kişisel verilerinizi, söz konusu verilerin elde edilme amaçlarına uygun olan sürece ve/veya ilgili mevzuatta öngörülen belirli bir süre dahilinde güvenli ve korunmuş bir ortamda saklayacaktır.
Şirketimizde izlediğimiz kalite politikası gereği kişisel verilerin saklanma süresi maksimum 6 aydır.
Kişisel verileriniz anonimleştirilerek sınırsız bir süre için saklanabilir.
Anonimleştirilmesi demek, kişinin ad-soyad, mail ,adres TC kimlik numarası, doğum tarihi gibi kişisel olabilecek tüm bilgilerinin silinerek saklanması demektir.
 
 

 
Kişisel Verilerin Güvenliği
Sia kişisel verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için gerekli ve makul korumaları sağlamakta, söz konusu verilerin herhangi bir kayba, suiistimale ya da değişikliğe karşı korunması için  gerekli tüm önlemleri almaktadır.
Kişisel verilerinizi genel olarak Sia veri tabanlarında ya da hizmet sağlayıcılarımız tarafından sağlanan veri tabanlarında saklamaktayız.
Bu veri tabanları Türkiye’deki sunucularda saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin ülke dışına aktarılacak olması halinde sizlere bu doğrultuda bildirimde bulunulacaktır.
 
Bilgi talep etme hakkı
Hakkınızda saklanmış olan kişisel veriler, ilgili verinin çıkış noktası veya ilgili verinin alıcılarına ilişkin olarak dilediğiniz zaman bilgilendirilme hakkına sahipsiniz.
 
Düzeltme talep etme hakkı
Hakkınızda saklanan kişisel verileri doğrulama, ilgili verilere ek yapma, ilgili verileri silme veya engelleme hakkına sahipsiniz.
Talebinizin tarafımıza ulaşmasından itibaren iki hafta içerisinde talebinizin ne ölçüde karşılacağına veya karşılanıp karşılanamayacağına ilişkin olarak bilgilendirileceksiniz. Herhangi bir sebeple talebinizi karşılayamadığımız durumlarda size bu durum sebepleri ile açıklanacaktır.
 
Kişisel Verilere Erişim
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat etme hakkınız bulunmaktadır.
Ayrıca,


hakkınızdır.
 
İrtibat Bilgileri
 
Bu Gizlilik Politikası kapsamında yer alan hususlarla ilgili ya da kişisel verilerinizin Sia tarafından nasıl işlendiğiyle ilgili sorularınız veya taleplerinizi bize yazılı olarak iletebilir veya telefonundan bilgi alabilirsiniz.
İletişim bilgilerimiz;
 
Sia Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Ltd.
Adres: Mahir İz Caddesi No: 26 Kat: 1 Altunizade 34662 Üsküdar – İstanbul
e-mail: info@sia-insight.com
Telefon: 0216 325 97 95

 
Sia Insight bugün 302 markaya hizmet veriyor.
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır. Sia Insight